Guide to Exercises

II. B. 13. Janako dŒrakehi gŒmaµ gacchati.
III. B. 8. Myaµ taĀŒkasmŒ ŒruhŒma.
    9. assaµ ŒruhŒma.
    14. pabbatsmŒ pabbataµ.
IV. A. 12. in ponds and seas.
    13. I see the sun in the sky, but not the moon.
    16. Yes, he, too, goes now, I, too, am going.
    20. The merchants are wandering in the villages in chariots with the travellers.
  B. 7. KassakŒ, kadŒ tumhe puna idha Œgacchatha?
    8. vicaranti.
    9. IdŒni mayaµ ŒkŒse suriyaµ ca candaµ ca na passŒma.
    10. KasmŒ samaöŒ sadŒ pabbatesu na vasanti.?
    14. always = niccaµ.
    16. īma, te'pi gacchanti.
V. B. 7. ŒhŒraµ bujanti.
    10. Ahaµ dŒsena potthakŒni gharaµ pesemi.
    14. pŒdena
VI. A. 8. harituµ = to carry.
    11. She is the teacher's wife.
    12. There is no dispensary in the street to treat the sick.
    17. We converse with the teachers in the PŒĀi language.
  B. 1. Ka––Œyo, ajja tumhe ŒrŒmaµ gantuµ icchatha?
    3. Idha visikhŒyaµ osadhasŒlŒyo na honti.
    4. Janaka, ahaµ idŒni PŒĀibhŒsŒya sallapituµ jŒnŒmi.
    5. Mayaµ gaŗgŒya nŒvŒyo na passŒma.
    10. GilŒnasŒlŒya gilŒnŒ na honti.
    15. JŒnŒtha tumhe.
VII. A. 1. was born
    2. preached.
    3. The child went to the school in the early morning.
    4. gave.
    5. For a long time they did not come to our house.
    6. The girls stood in front of their father.
    11. tumhe y'eva = you yourselves.
    13. did not receive.
    14. I myself.
    16. We were your teacher's pupils.
    18. Like the ascetics we too heard the Doctrine with faith.
  B. 1. supiµ.
    2. aŹŹhŒsiµ.
    3. Ahaµ tassa mittassa lekanaµ likhituµ sŒlŒya p“Źhe nis“diµ.
    4. Mayaµ pŒto'va gaŗgŒya nahŒyimhŒ.
    5. Mayam'eva h“yo gilŒne saŗgaöhimhŒ.
    7. DŒraka, kasmŒ tvaµ tuyhaµ Œcariyassa purato aŹŹhŒsi?
    11. KasmŒ tumhe tumhŒkaµ janako viya Dhammaµ na suöittha?
    12. Kuhiµ tumhe h“yo sŒyamŒsaµ bhujittha?
    17. na Œhariµsu.
    18. Aham'eva h“yo pŒto gilŒnŒnaµ osadhaµ adŒsiµ.
VIII. A. 4. I was the chief of their temple.
    5. We with the laymen brought water from the river, and threw into the fire.
    6. The king took the sword in hand and mounted the horse.
    15. Having heard the Doctrine, faith in the Buddha arose in the laymen.
  B. 1. Munino janako narapati ahosi.
    2. Gahapatayo, kasmŒ tumhe tumhŒkaµ dŒrake pŒŹhasŒlaµ gantuµ na ovadittha?
    3. Mayaµ narapatiµ disvŒ agamimhŒ.
    4. Ahaµ gantvŒ kavino vadiµ.
    6. H“yo eva ahaµ lekhanaµ likhitvŒ mayhaµ patino pesesiµ.
    7. potthakaµ saŗgaöhitvŒ.
    8. AmhŒkaµ Œtayo atithino ghare vasitvŒ pŒto'va nikkhamiµsu.
    10. suöimhŒ.
    11. Narapati ŒrŒmaµ katvŒ muöino pčjesi.
    12. Ahaµ atith“hi saddhiµ pŒtarŒsaµ bhujitvŒ mayhaµ Œtayo passituµ agamiµ.
    13. kiöitvŒ adŒsiµ.
    14. KasmŒ tvaµ aggissa purato ŹhatvŒ kapinŒ saddhiµ ak“Āi?
    15. MunimhŒ Dhammaµ sutvŒ narapatissa saddhŒ uppajji.
IX. A. 3. Tomorrow, the king will enter the forest and see the sage.
    6. will build.
    7. will become.
    8. will reach.
    9. will go.
  B. 6. Munayo, kadŒ tumhe muttiµ labhitvŒ lokassa dhammaµ desessatha?
    9. ovŒdaµ gahetvŒ
    10. Ahaµ kavi bhavissŒmi.
    11. Ahaµ narapatino purato ŹhassŒmi.
    12. KhantiyŒ.
    14. Mayam'eva
X. A. 15. The wise man guards earnestness like an excellent treasure.
  B. 1. DhammacŒrino pŒpaµ akatvŒ duggat“su na uppajjissanti.
    8. seŹŹhaµ dhanaµ'va.
    10. BrahmacŒr“su medhŒvino honti.
    11. Hatthiµ disvŒ ajŒyo bhayena palŒyiµsu (or dhŒviµsu).
    12. Narapati mahesiyŒ saddhiµ h“yo nagaraµ pŒpuöi.
XI. A. 7. You stand here till I go.
  B. 4. Mitta, yŒvŒ'haµ ŒgacchŒmi tŒva mŒ gacchasi.
    8. YŒva mayaµ aŹaviyŒ dŒruµ ŒharŒma tŒva te idha tiŹŹhantu.
    15. īvuso, yŒva mayaµ ŒgacchŒma tŒva mŒ yŒguµ bhikkčnaµ detha.
XII. A. 13. kareyyŒmi, I would make.
    15. Jine, one should conquer.
    16. Strive quickly (and) be wise.
  B. 2. always = niccaµ.
    3. Bhante, taµ pahaµ pucchituµ iccheyyŒmi.
    4. SŒdhu, mayŒ saddhiµ evaµ mŒ kujjheyyŒsi.
    5. YŒva tava lekhanaµ labheyyŒmi tŒva ahaµ tuyhaµ mittaµ passituµ na gaccheyyŒmi.
    6. to overcome = abhibhavituµ
    7. Sace tvaµ mayhaµ ovŒdaµ suöeyyŒsi tayŒ saddhiµ ahaµ have gaccheyyŒmi.
    11. YŒva mayaµ saccŒni bujjheyyŒma tŒva mayaµ duggat“su na uppajjeyyŒma.
    12. Tvaµ khippaµ gantvŒ me lekhanaµ ŒhareyyŒsi.
XIII. A. 1. Who (are) you?
    2. Who (is) he?
    3. Who (is) your teacher?
    5. What do you question him?
    6. What is this woman to you?
    8. To which mendicant shall we send that book?
    9. Of what use to me is their wealth?
    10. Who knows what he will do?
    11. Of which fruit is that?
    14. He who sees the Doctrine sees the Buddha.....
    15. What you wish, tell it to him.
    16. Whatever they do that alone they take and go to the other world.
    17. In whatever direction he lives in that direction also they too wish to live.
    23. He does not know to do anything.
  B. 1. KŒ esŒ?
    2. Kiµ tassa nŒmaµ?
    4. Nanu eso tava Œti?
    10. Etena tassa vŒ tassŒ vŒ kiµ payojanaµ.
    12. SeŹŹhi, tava dhanena kiµ payojanaµ? Tvaµ taµ sabbaµ gahetvŒ paraµ lokaµ na gacchasi. TasmŒ suŹŹhu bhujŒhi. Tava dhanassa mŒ ratiµ karohi. Tena soko jŒyati. Tava dhanena pu––aµ karohi. GilŒnŒnaµ gilŒnasŒlŒyo ca dŒrakŒnaµ pŒŹhasŒlŒyo ca bhikkhčnaµ bhikkhun“naµ ŒrŒme ca karohi. YadŒ tvaµ paraµ lokaµ gacchasi tadŒ tŒni tŒni pu––Œni gahetvŒ gacchasi.
    14. Yaµ icchasi so taµ vadatu.
    16. Yaµ tava cakkhunŒ passasi sabbaµ a––esaµ mŒ vadeyyŒsi.
    17. Yesu nagaresu paöitŒ vasanti tesu mayaµ vasituµ icchŒma.
XIV. A. 2. He came when I went.
    3. What did he do? (it. What was done by him?)
    4. Extolling his virtues he approached me.
    5. Whilst I was going on the way I saw a bird seated on that tree.
    8. Today, I should go by that road.
    12. When you go to the other world, good or evil done by you goes with you.
    13. Standing or sitting or going or sleeping I (lit. do) extend (my) loving-kindness towards all beings.
    15. Not knowing what should be done they stood in front of me.
    19. We saw them bathing in the river.
    20. Leaving aside the cudgel towards all beings, not hurting any of them he would not wish for a son. Whence a friend? One should wonder alone like a rhinoceros.
  B. 1. Idaµ tayŒ kataµ.
    2. SŒkhŒ tena chinnŒ.
    3. Ahaµ visikhŒya gacchantaµ purisaµ passiµ.
    4. SŒ muniµ vandant“ aŹŹhŒsi.
    5. Tasmiµ pŒŹhasŒlaµ gate ahaµ gharaµ Œgato.
    6. Kapayo patitŒni phalŒni khŒdiµsu.
    7. nis“dantiµ
    8. TayŒ na nahŒtabbaµ.
    9. Yaµ kattabbaµ taµ so karotu.
    10. Evaµ tayŒ taµ daŹŹhabbaµ.
    11. MayŒ likhitŒni potthakŒni tesaµ na dŒtabbŒni.
    12. Aggimhi khittaµ maöiµ mama sahŒyŒ passiµsu.
    13. Bhikkčhi desitaµ dhammaµ suöanto (ahaµ) bhčmiyaµ nis“diµ.
    14. Guöavantehi bahuµ pu––aµ kattabbaµ.
    15. Vejjena dinnaµ osadhaµ pibante gilŒne manussŒ passiµsu.
XV. A. 1. What is this?
    2. Whose are these?
    3. Of what use is this to you?
  B. 1. Ko eso dŒrako?
    5. Idaµ mayŒ kataµ.
XVI. A. 9. He gave his three sons twelve fruits, four for each.
    13. At least the five precepts should be observed by laymen.
  B. 3. AmhŒkaµ dve chakkhčni atthi, api ca ekaµ mukhaµ.
    6. Imesaµ paööŒkŒrŒnaµ kiµ tvaµ gaöheyyŒsi?
    7. DŒrako t“ni ambŒni kiöitvŒ ekaµ bhujitvŒ, dve gharaµ hari.
    10. dve satŒni.
    11. Ito sattame divase.
    15. So paca satŒni datvŒ sahassaµ alabhi.
    18. Ekčnatiµsatime vasse gharasmŒ nikkhamitvŒ cha vassŒni vŒyamitvŒ cattŒri saccŒni bujjhitvŒ paca-tiµsatime vasse so Buddho abhavi. Buddho hutvŒ so paca-cattŒĀ“sa vassŒni dhammaµ desesi.
XVII. A. 2. This is not my soul.
    3. We shall mention that matter to the Blessed One.
    4. Walk in the right, O king.
    5. Self indeed is one's refuge for who else could refuge be?
    6. He who protects oneself protects others, he who protects others protects oneself.
    10. ŒgatŒ, came.
    13. me-atthi - lit. to me have - Sons have I, wealth have I thus the fool perishes. Self indeed is not for self. Whence sons, whence wealth?
    14. By self alone is evil done, by self is one defiles. By self is not evil done. By self is one purified.
  B. 1. Ahaµ attano pati.
    2. So attŒnaµ ovadi.
    3. pesitŒ.
    6. It is not good = na sundaraµ.
    7. GuöavantŒ niccaµ sabehi pčjitŒ.
    8. good = attha
    13. Ekacce rŒjŒno a––esaµ raŹŹhŒnaµ lobhena viha––anti. (nassanti)
    15. dibbati
XVIII. A. 1. Praise be to the teacher.
    2. Make us also hear the Doctrine heard by you.
    7. aggiµ dŒpetha = kindle a fire.
    12. bodhento = causing to understand.
  B. 3. taught and made = uggaöhŒpetvŒ kŒresi.
    4. made to give = dŒpesiµ.
    7. SadŒ mayhaµ mŒtŒ ca pitŒ ca sabbesu sattesu mettaµ bhŒvetvŒ amhe'pi tathŒ kŒtuµ ovadanti.
    12. caused to erect = kŒresuµ.
    14. Bhikkhu bhčmiµ na khaöeyyuµ vŒ na khaöŒpeyyuµ.
XIX. A. 1. That the teacher said.
    2. The Blessed One spoke thus.
    5. Meaning indeed is the guide the Lord said.
  B. 2. gahetabbŒ.
    8. caused to give = dŒpetvŒ.
    11. conquered = jin“.
    12. have no = n'atthi.
XX. A. 7. vejjakammaµ - medical work.
    9. s“todakaµ - cold water.
    12. One should ever live with a heart of love towards bipeds and quadrupeds.
    13. I have never before seen Saints or heard the doctrine of the teacher.
    14. Men and women experiencing pain and pleasure wander in the three fold existence.
    16. SaddhŒcetasŒ - with a heart of faith. Samaöadhammaµ = duties of a monk.
  B. 7. village-school = gŒmapŒŹhasŒlŒ.
    9. well-water = kčpodaka. sea-water = samuddodaka.
    12. EtŒni macap“ŹhŒni ajja dŒsadŒs“hi dhovitŒni.
    13. Desireless One = nittaöho.
    15. Ahaµ setahatthiyo vŒ n“lasse vŒ na diŹŹhapubbo.
    16. gift of truth = DhammadŒna.
XXI. A. 1. Stop not proceed.
    3. yathŒbuddhaµ = according to seniority.
    6. yathŒkammaµ = according to deeds.
    8. His pupils wandering in villages and hamlets arrived in the city at sunrise.
    11. paöitasotčnaµ = to the wise hearers.
    13. SattasattŒhaµ = seven weeks.
  B. 1. in due course = yathŒkkamena.
    3. Suriyatthaŗgatey'eva yathŒkkamena to upanagaraµ sampŒpuöiµsu.
    5. come together = samŒgacchanti.
    7. It is not right = na vaŹŹati.
    14. Candodaye tamo antaradhŒyati.
XXII. A. 13. lokiyajanΠ= worldlings.
    14. By the power of their truth, virtue, patience and loving-kindness may they protect you in health and happiness.
  B. 14. DŒrumayamacŒ ayomayamacehi sundaratarŒ.
XXIII. A. 1. Giver of what is a giver of strength.....
    2. d“pado = giver of lights.
    4. He who drinks the Dhamma lives happily.
    8. Taöhakkhayo = he who has destroyed craving.
    12. Amidst prosperity and adversity be unshaken in mind.
    13. dhammasavaöatthŒya = for the purpose of hearing the Dhamma.
  B. 1. RŒga-dosa-mohakkhayena muttiµ labhanti.
    6. coming = Œgamanaµ.
    14. DŒyakŒ dhammasavaöatthŒya gantukŒmŒ tehi pčjita-sŒvake upasaŗkamiµsu.